هموندی در انجمن

هموندی (عضو شدن) در انجمن ماهور شامل شرایطی است که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

آیین نامه ی  هموندی انجمن ماهور

1.انجمن ماهور، تشکلی است غیر سیاسی که اعضای آن، فارغ التحصیلان، دانشجویان و مسافران کارگاه های آموزشی مؤسسه فرهنگی هنری آوای سرزمین ماهور می باشند.

2.انجمن ماهور زیر نظر هیأت امنا اداره خواهد شد که به وسیله ی هموندان (عضوها)و با تصویب مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنر آوای سرزمین ماهور به فعالیت خواهد پرداخت.

* در دوره ی اول تا تعیین هیأت امنا، سرپرستی انجمن با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری آوای سرزمین ماهور خواهد بود.

** هموندی (عضویت) و  برگزیده شدن به عنوان هیأت امنا برای اعضای هیأت مدیره و کارکنان مؤسسه آوای سرزمین ماهور بدون مانع است.

3.هموندی با توجه به شرایط در نظر گرفته شده به وسیله ی هیأت امنا، صورت خواهد گرفت.

4.هموندان انجمن می توانند در هر یک از کلوپ های زیر مجموعه و همچنین باشگاه ورزشی انجمن عضو شوند.

* کلوپ های زیر مجموعه عبارتند از: کتاب خوانی، موسیقی، علمی، نقد فیلم، عکاسی، مشاوره، ادبی . این کلوپ ها و باشگاه ورزشی و به تناسب آغاز به کار می کنند.

5.برای هموندان کارت هموندی مؤسسه آوای سرزمین ماهور صادر خواهد شد.

6.انجمن از یاری رسانی و همیاری مادی و معنوی هموندان استقبال می کند. در  این صورت میزان کمک های دریافتی یا هدیه های عرضه شده در دفتر ویژه ی همیاران ثبت و با تصویب هیأت امنا در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.

7.چنانچه هریک از هموندان به عمد یا به سهو به جا و ابزارهای انجمن آسیب برسانند، بایستی آسیب وارده را جبران کنند.

8.تبلیغ مرام های سیاسی، مسلکی، حزبی، اقتصادی، و مانند آن در انجمن جایی ندارد.

9. دارندگان پیشینه کیفری حق هموندی در انجمن را نخواهند داشت .

10.هرگاه هر یک از هموندان انجمن شرایط هموندی را از دست بدهد، از هموندی در انجمن معاف می گردد.

11.هموندان انجمن ماهور، قانون ها و آیین نامه های کشوری را در پوشش و آرایش و دیگر موارد رعایت خواهند کرد.

12.انجمن پیرو قوانین و آیین نامه های مؤسسه فرهنگی هنری آوای سرزمین ماهور خواهد بود و یکی از زیر مجموعه های آن به شمار می رود.

13.چنانچه لازم آید، در خصوص اخذ مجوز فعالیت های انجمن، اقدام خواهد شد.

   هموندان برای ثبت نام و هموندی بایستی موردها و گواهی های زیر را به انجمن ارائه فرمایند:

الف: تصویر صفحه اول کارت ملی

ب: تصویر مدرک یا گواهی تحصیلی

پ: یک قطعه عکس

ت: پرکردن برگه ی هموندی

*مورد های یاد شده را می توان با پست الکترونیکی ارسال کرد.

678181 نظرها

نظر دادن

Top of Page